บุคลากร

บุคลากรสาขาวิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตรหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

      
      

       

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

              

       
       

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์           

 
ผศ.ทิพยา สิงหลักษณ์

 

 
ดร. นิราภรณ์ ชัยวัง

   

 บุคลากรสายสนับสนุน

นางสาวเกตุนภา ไทยหนุ่ม