ข่าวประชาสัมพันธ์
  ผลผลิตจากการอบรมเชิงปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเห็ด   
  การส่งเสริมด้านการเกษตรโดยเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ogop หนึ่งเขตปกครองหนึ่งผลิตภัณฑ์   
  ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร   
  ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร   
  อบรมเรื่อง “เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสมุนไพร”   
  ประชุมอาจารย์หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4/2559   
  การอบรมเชิงปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเห็ด ในเขตพื้นที่บริการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   
  โครงการฝึกอบรมการใช้ภาษาอังกฤษพื้นฐาน สำหรับนักศึกษาเกษตรศาสตร์   
  การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ปี 2560-62   
  การประชุมวิชาการการเกษตรครั้งที่ 19   
  โครงการพัฒนาพื้นที่ ธนาคารอาหารชุมชน ในพื้นที่ "เกษตรวิชญา" โป่งแยง   
  การประชุมสรุปผลการพัฒนา "หมูดำเชียงใหม่" ของกรมปศุสัตว์   
  การศึกษาเรียนรู้การเกษตรโดยการปฏิบัติจริงยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง   
  คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นลงพื้นที่เพื่อสำรวจแนวทางการพัฒนา   
  คณะกรรมการศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาทัองถิ่นเพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาท้องถิ่น   
  กรรมการวิชาการสมาคมนักอาหารสัตว์ไทย ประชุมวิชาการครั้งที่ 1   
  กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) ออกรายการวิทยุ สราญรมย์ เรื่องการพัฒนาความร่วมมือกับประเทศภูฎาน   
  เสาวนาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาหลักสูตร ปริญญาโท-เอก   
  ยินดีต้อนรับ รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล   
  โครงการ ASEAN hometown improvement   
  โครงการพัฒนาธุรกิจบ้านเกิดของผู้พิการอาเซียน ของ APCD กับ Disability action council ประเทศกัมพูชา   
  งานประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 7   
  ติดตามโครงการ APCD และประชุมร่วมกับ รมว.กระทรวงพัฒนาสังคม และอธิบดีกรมพื้นฟูผู้พิการ   
  ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 4/2561   
  ติดตามเยี่ยมโครงการพัฒนาผู้พิการอาเซียนของ APCD   
  คณะกรรมการติดตามมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีที่ 2   
  ติดตามงานพัฒนาผู้พิการอาเซียน ของศูนย์พัฒนาผู้พิการเอเซีย-แปซิฟิก   
  ติดตามงานพัฒนาผู้พิการอาเซียน ของศูนย์พัฒนาผู้พิการเอเซีย-แปซิฟิกฯ   
  บรรยายพิเศษแก่นักศึกษาสาขาเกษตรระดับปริญญาตรีและโท Meiji University ประเทศญี่ปุ่น   
  โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม “ร้อยรวงเรียว มาลงเคียวเกี่ยวข้าวกัน”   
  กิจกรรมวันดินโลก (World Soil Day)   
  ประชุมและติดตามโครงการพัฒนาสินค้าเกษตรเป็นสินค้า OGOP (OTOP) ของประเทศภูฎานปีที่ 3   
  ประชุมคณะกรรมการติดตาม ประเมินผลการดำเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีที่ 2   
  ศึกษาดูงาน นิทรรศการวันดินโลก “สืบสานศาสตร์พระราชาสู่การแก้ไขปัญหาดินอย่างยั่งยืน”   
  ติดตามงานพัฒนาอาชีพเพื่อธุรกิจในชุมชนบ้านเกิดของผู้พิการอาเซียนของ APCD   
  ประชุมอาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร ครั้งที่ 4/2561   
  บรรยายพิเศษหัวข้อ “การผลิตสุกรระดับอุตสาหกรรมกับการขยายตัวสู่ต่างประเทศ”   
  ประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนระหว่างประเทศ   
  กรรมการติดตามและประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี   
  การประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี   
  การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (วท.บ.สัตวศาสตร์)   
  การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (ค.บ. เกษตรศาสตร์)   
  การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (วท.บ. เกษตรศาสตร์)   
  การประชุมหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)