ข่าวประชาสัมพันธ์
  การอบรมเรื่อง แนวทางการจัดการดินและปุ๋ยเพื่อผลิตการเกษตรที่มีคุณภาพ   
  ผลผลิตจากการอบรมเชิงปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเห็ด   
  โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตข้าวโพดแบบครบวงจรในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก   
  อบรม เรื่อง การจำแนกกล้วยโดยใช้ลักษณะทางสันฐานวิทยา   
  ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร   
  อบรมเรื่อง “เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสมุนไพร”   
  ประชุมอาจารย์หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4/2559   
  การอบรมเชิงปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเห็ด ในเขตพื้นที่บริการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   
  โครงการฝึกอบรมการใช้ภาษาอังกฤษพื้นฐาน สำหรับนักศึกษาเกษตรศาสตร์