การอบรมเรื่อง แนวทางการจัดการดินและปุ๋ยเพื่อผลิตการเกษตรที่มีคุณภาพ

การอบรมเรื่อง แนวทางการจัดการดินและปุ๋ยเพื่อผลิตการเกษตรที่มีคุณภาพ จัดอบรมโดย อ.จักรพงษ์ ไชยวงค์ และนักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยจัดอบรมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คบ. 5 ปี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 กรกฏาคม 2556 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร