โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตข้าวโพดแบบครบวงจรในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตข้าวโพดแบบครบวงจรในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ได้เรียนเชิญเป็นวิทยากร โดยมี ผศ.ดร.ธัญญา ทะพิงค์แก คณบดี อ.ดร.สรุจพิสิษฐ์  พยัคฆภาพ อาจารย์ประจำคณะ และ น.ส.เกตุนภา ไทยหนุ่ม นักวิชาการศึกษา ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การเพาะเลี้ยงเห็ดโคนน้อย จากวัสดุเหลือใช้ข้าวโพด โดยมีทั้งภาคบรรยาย และปฏิบัติ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่เข้ามาอบรมคือ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด ในพื้นที่อำเภอนครไทย และอำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ในวันพฤหัสบดี ที่ 5 กันยายน 2556 ณ โรงเรียนบ้านป่าซ่าน ตำบลบ้านพร้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก