อบรม เรื่อง การจำแนกกล้วยโดยใช้ลักษณะทางสันฐานวิทยา

อบรม เรื่อง การจำแนกกล้วยโดยใช้ลักษณะทางสันฐานวิทยา โดย ดร.เทิดศักดิ์ โทนลักษณ์ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยจัดอบรมให้กับนักศึกษา สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่