ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร

ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร ภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2558 ณ ห้องประชุมเอื้องไม้ตึง สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่