อบรมเรื่อง “เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสมุนไพร”

อบรมเรื่อง “เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสมุนไพร” กิจกรรมการเผยแพร่และถ่ายทอดงานวิจัยภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัย โดยมีนักศึกษาจากสาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร ปีที่ 4 คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และนักศึกษาจากสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 5 ปี ปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมอบรม วิทยากรโดย ดร.เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันจันทร์ ที่ 31 สิงหาคม 2558 ณ อาคารสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่