การอบรมเชิงปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเห็ด ในเขตพื้นที่บริการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเห็ด โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการรู้ของโรงเรียน ในเขตพื้นที่บริการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยากรโดย ผศ.บัญชา อินทะกูล หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราลภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ สำนักงานคณบดีและโรงเพาะเห็ด คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราลภัฏเชียงใหม่