โครงการฝึกอบรมการใช้ภาษาอังกฤษพื้นฐาน สำหรับนักศึกษาเกษตรศาสตร์

โครงการฝึกอบรมการใช้ภาษาอังกฤษพื้นฐาน สำหรับนักศึกษาเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2560 วิทยากรโดย ดร.สุพรรณิการ์ กล่อมจอหอ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ณ สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่