ผลผลิตจากการอบรมเชิงปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเห็ด

ผลผลิตจากการอบรมเชิงปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเห็ด โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการรู้ของโรงเรียน ในเขตพื้นที่บริการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยากรโดย ผศ.บัญชา อินทะกูล หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราลภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560