ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร

ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้แก่ ดร.จีรภา ง่วนหอม อาจารย์จินตนา สุวรรณมณี และดร.ทิตา สุนทรวิภาต กลับมาจากลาศึกษาต่อ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมเอื้องไม้ตึง สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่