การส่งเสริมด้านการเกษตรโดยเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ogop หนึ่งเขตปกครองหนึ่งผลิตภัณฑ์


การส่งเสริมด้านการเกษตรโดยเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ogop หนึ่งเขตปกครองหนึ่งผลิตภัณฑ์ เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังภูฎาน ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ ogop เมื่อวันที่ 27-28 ธันวาคม 2560 ณ กรุงเทพ ในงาน otop city และ จ.เชียงใหม่ ซึ่งโครงการได้รับการสนับสนุนโดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ(tica) โดยมี รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล เป็นผู้จัดการโครงการ