การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ปี 2560-62

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ปี 2560-62 รายงานผลการดำเนินงานต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี โดยมี รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล เป็นกรรมการและเลขานุการ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561