โครงการพัฒนาพื้นที่ ธนาคารอาหารชุมชน ในพื้นที่ "เกษตรวิชญา" โป่งแยง

โครงการพัฒนาพื้นที่ ธนาคารอาหารชุมชน ในพื้นที่ "เกษตรวิชญา"โป่งแยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ร่วมกับ สำนักงานปฏิรูปที่ดิน โรงเรียนบ้านกองแหะและชุมชนบ้านกองแหะ ร่วมมือ4 ประสาน เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561