การประชุมสรุปผลการพัฒนา "หมูดำเชียงใหม่" ของกรมปศุสัตว์

รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมรับฟังให้ข้อคิดเห็นในการประชุมสรุปผลการพัฒนา "หมูดำเชียงใหม่" ของกรมปศุสัตว์ฯ โดยการสนับสนุนของ สกว. เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561