การศึกษาเรียนรู้การเกษตรโดยการปฏิบัติจริงยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

เจ้าหน้าที่จากคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภักเชียงใหม่และวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมศึกษาเรียนรู้ การเกษตรโดยการปฏิบัติจริงยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง จากศูนย์เรียนรู้ ดร. พงษ์พนธ์ นันทขว้าง เมื่อวันที่ 2-3 มีนาคม 2561 จ.ลำพูน