คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นลงพื้นที่เพื่อสำรวจแนวทางการพัฒนา

คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ลงพื้นที่เพื่อสำรวจแนวทางการพัฒนาพื้นที่โดยเฉพาะด้านการเกษตรและการท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 9-10 มีนาคม 2561