คณะกรรมการศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาทัองถิ่นเพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาทัองถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ลงพื้นที่ อ.ไชยปราการ และ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาท้องถิ่นโดยน้อมนำศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ และ วันที่ 18 มีาคม 2561