กรรมการวิชาการสมาคมนักอาหารสัตว์ไทย ประชุมวิชาการครั้งที่ 1

รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรรมการวิชาการสมาคมนักอาหารสัตว์ไทย ประชุมวิชาการครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ