เสาวนาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาหลักสูตร ปริญญาโท-เอก

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่จัดเสาวนาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาหลักสูตร ปริญญาโท-เอก ศาสตร์พระราชา เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561