ยินดีต้อนรับ รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล

ภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับ รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรสัตวศาสตร์ ได้ย้ายมาจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี