โครงการ ASEAN hometown improvement

รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดตามโครงการ ASEAN hometown improvement ของ APCD เยี่ยมการใช้เศษเหลือจากผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่หมัก (bamboo powder) เพื่อใช้บำรุงดิน ปลูกผักซึ่งถ่ายทอดเทคโนโลยีโดย Mr.Koga ประธานบริษัท Tamana Japan แก่สมาคมคนตาบอดเมืองดานัง นำไปใช้ในแปลงผักเกษตรกรทั่วไปเพื่อลดการใช้สารเคมีและร่วมประชุมกับส่วนราชการท้องถิ่นเพื่อขอรับการสนับสนุน ให้เป็นโครงการตัวอย่างของผู้พิการที่สามารถอยู่ร่วมกับสังคมบ้านเกิดได้อย่างเท่าเทียม เมื่อวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561 ณ เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม