โครงการพัฒนาธุรกิจบ้านเกิดของผู้พิการอาเซียน ของ APCD กับ Disability action council ประเทศกัมพูชา

รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ติดตามโครงการพัฒนาธุรกิจบ้านเกิดของผู้พิการอาเซียน ของ APCD กับ Disability action council ประเทศกัมพูชา และเยี่ยมธุรกิจทำขนมของผู้พิการ เมื่อวันที่ 14-17 สิงหาคม 2561 ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา