งานประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 7

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์ และอาจารย์จินตนา สุวรรณมณี อาจารย์ประจำสาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชมเชย กลุ่มโภชนศาสตร์ สัตว์ไม่เคี้ยวเอื้อง ภาคโปสเตอร์ เรื่องผลการใช้อัญชัญสกัดเสริมในอาหาร ต่อการต้านอนุมูลอิสระในเนื้อไก่ ในงานประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 7 “โอกาสและความท้าทายในการผลิตสัตว์อย่างชาญฉลาดสู่ประเทศไทย 4.0” เมื่อวันที่ 22-24 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส เชียงใหม่ โดยสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชนูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับภาคีเครือข่ายสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย