ติดตามโครงการ APCD และประชุมร่วมกับ รมว.กระทรวงพัฒนาสังคม และอธิบดีกรมพื้นฟูผู้พิการ

รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ติดตามโครงการ APCD และประชุมร่วมกับ รมว.กระทรวงพัฒนาสังคม และอธิบดีกรมพื้นฟูผู้พิการ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 ณ ประเทศเมียนมาร์