ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 4/2561

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่