ติดตามเยี่ยมโครงการพัฒนาผู้พิการอาเซียนของ APCD

รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ติดตามเยี่ยมโครงการพัฒนาผู้พิการอาเซียนของ APCD ร่วมกับภาคเอกชนและราชการ ซึ่งกลุ่มผู้พิการตัวแทนประเทศไทยผลิตปุ๋ยไส้เดือน 100% “ฟาร์มดี” ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน อินทรีย์จากกรมวิชาการ เมื่อวันที่ 26-28 กันยายน 2561 ณ ณ จังหวัดนครปฐม