คณะกรรมการติดตามมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีที่ 2

ศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ติดตามมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เข้าพบนายกสภา อธิการบดี และผู้บริหารคณะ สำนัก เป็นปีที่ 2 เมื่อวันที่ 8-10 ตุลาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี