ติดตามงานพัฒนาผู้พิการอาเซียน ของศูนย์พัฒนาผู้พิการเอเซีย-แปซิฟิก

รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ติดตามงานพัฒนาผู้พิการอาเซียน ของศูนย์พัฒนาผู้พิการเอเซีย-แปซิฟิก ทำธุรกิจเพื่อบ้านเกิด “ปลูกผักในสังคมเมือง” เมื่อวันที่ 13-16 ตุลาคม 2561 ณ ประเทศพิลิปปินส์