ติดตามงานพัฒนาผู้พิการอาเซียน ของศูนย์พัฒนาผู้พิการเอเซีย-แปซิฟิกฯ

รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ติดตามงานพัฒนาผู้พิการอาเซียน ของศูนย์พัฒนาผู้พิการเอเซีย-แปซิฟิกฯ ทำธุรกิจในบ้านเกิด “ผ้าบาติกสร้างลายด้วยการสลัด batik ciprat” เมื่อวันที่ 23-26 ตุลาคม 2561 ณ ประเทศอินโดนีเซีย