บรรยายพิเศษแก่นักศึกษาสาขาเกษตรระดับปริญญาตรีและโท Meiji University ประเทศญี่ปุ่น

ผศ.ดร.ธัญญา ทะพิงค์แก และอาจารย์ ดร.ทิตา สุนทรวิภาต อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร แขนงพืชสวน คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียใหม่ ได้รับเกียรติจาก Meiji University ประเทศญี่ปุ่น เชิญไปบรรยายพิเศษแก่นักศึกษาสาขาเกษตรระดับปริญญาตรีและโท ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม 2561 ถึง 13 พฤศจิกายน 2561 ณ Meiji University ประเทศญี่ปุ่น การไปบรรยายในครั้งนี้เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดี เพื่อพัฒนาไปสู่การแลกเปลี่ยนความรู้และงานวิจัยระหว่างสองสถาบัน