โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม “ร้อยรวงเรียว มาลงเคียวเกี่ยวข้าวกัน”

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม “ร้อยรวงเรียว มาลงเคียวเกี่ยวข้าวกัน” จัดโดยนักศึกษาพืชไร่และชมรมรักษ์ข้าว ภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียใหม่ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561