กิจกรรมวันดินโลก (World Soil Day)

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ แขนงพืชไร่ พืชสวน ภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดกิจกรรมวันดินโลก (World Soil Day) โดยวันดินโลก (World Soil Day) จะตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี จากการประชุมขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) เพื่อสืบสานศาสตร์พระราชา และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่พระองค์ทรงมีพระอัจฉริยภาพด้านการพัฒนาดิน เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำหรับปีนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายให้จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการสร้างการรับรู้และตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดินอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยในเดือนธันวาคม 2561 กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมตลอดทั้งเดือน และกำหนดการจัดมหกรรมวันดินโลกอย่างยิ่งใหญ่ ระหว่างวันที่ 5 – 7 ธันวาคม 2561 ณ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหัวข้อ “น้อมนำศาสตร์พระราชา พัฒนาที่ดินอย่างยั่งยืน คืนชีวิตให้แก่ดิน คืนความสุขให้แก่เรา”