ประชุมและติดตามโครงการพัฒนาสินค้าเกษตรเป็นสินค้า OGOP (OTOP) ของประเทศภูฎานปีที่ 3

รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ร่วมประชุมและติดตามโครงการพัฒนาสินค้าเกษตรเป็นสินค้า OGOP (OTOP) ของประเทศภูฎานปีที่ 3 โดยความร่วมมือของ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) ประเทศไทยและ สำนักงานสมเด็จพระราชินี (QPO) เมื่อวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2561 ณ ประเทศภูฎาน