ประชุมคณะกรรมการติดตาม ประเมินผลการดำเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีที่ 2

รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ประชุมคณะกรรมการติดตาม ประเมินผลการดำเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีที่ 2 เมื่อวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี