ศึกษาดูงาน นิทรรศการวันดินโลก “สืบสานศาสตร์พระราชาสู่การแก้ไขปัญหาดินอย่างยั่งยืน”

นักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศึกษาดูงาน นิทรรศการวันดินโลก ในหัวข้อ “สืบสานศาสตร์พระราชาสู่การแก้ไขปัญหาดินอย่างยั่งยืน” และเข้าร่วมกิจกรรมคลินิกดินและปุ๋ย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนของรายวิชา ความอุดมสมบูรณ์ของดินและปุ๋ย (SOIL 3303) เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 ณ อุนยานหลวงราชพฤกษ์ อ.แม่เหียะ จ.เชียงใหม่