ติดตามงานพัฒนาอาชีพเพื่อธุรกิจในชุมชนบ้านเกิดของผู้พิการอาเซียนของ APCD

รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ติดตามงานพัฒนาอาชีพเพื่อธุรกิจในชุมชนบ้านเกิดของผู้พิการอาเซียนของ APCD เมื่อวันที่ 16-19 ธันวาคม 2561 ณ เมือง สลังงอร์ ประเทศมาเลเซีย