ประชุมอาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร ครั้งที่ 4/2561

ประชุมอาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่