บรรยายพิเศษหัวข้อ “การผลิตสุกรระดับอุตสาหกรรมกับการขยายตัวสู่ต่างประเทศ”

คุณชัยชนะ ฉายจิตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธุรกิจผลิตสุกร ภาคเหนือ CPF และ น.สพ. ระพี ปัญญาทอง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสัตวแพทย์บริการ สายธุรกิจสุกร CPF บรรยายพิเศษหัวข้อ “การผลิตสุกรระดับอุตสาหกรรมกับการขยายตัวสู่ต่างประเทศ” แก่ นักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดย รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล และ ดร.นิราภรณ์ ชัยวัง อาจารย์ประจำสาขาวิชาให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่