ประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนระหว่างประเทศ

รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนระหว่างประเทศ ของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 ณ โรงแรมดับเบิ้ลทรี กรุงเทพมหานครฯ