กรรมการติดตามและประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ กรรมการติดตามและประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รายงานผลการประเมินประจำปี พ.ศ. 2561 ต่อสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี