การประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ ประธานกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน และรศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ การประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในการชี้แจงแนวทางการการเก็บรวบรวมแบบประเมินธรรมาภิบาลของผู้บริหาร ปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมสัตตบงกช ชั้น ๔ อาคารเรียนและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี