การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (วท.บ.สัตวศาสตร์)

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (วท.บ.สัตวศาสตร์) คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่