การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (ค.บ. เกษตรศาสตร์)

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (ค.บ. เกษตรศาสตร์) คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่