การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (วท.บ. เกษตรศาสตร์)

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (ค.บ. เกษตรศาสตร์) คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมเอื้องมอนไข่ ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่